ADMIN LOGIN

Home แผนงาน/โครงการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รพ.ปากช่องนานา แผนงานโครงการ

แผนงานโครงการ

ลำดับ แผนงานโครงการ PDF Word
1 แบบฟอร์มการประเมินตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมาปี2563 - Download
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมาปี2563 Download -
3 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมาปี2562 Download -
4 แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปากช่องนานา ปีงบประมาณ 2562 Download -
5 แผนงบลงทุนปี 2562 Download -

© Copyright 2019 .
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044-311856 ต่อ 444

พบปัญหาการใช่้งานเว็บไซด์: ติดต่อ:นายพชรพล ไพพรTel.538,539,540